OP 2018

OP Gruppen

Finansgrupp som ägs av sina kunder

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den ägs helt och hållet av sina kunder. OP Gruppen består av 156 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Cirka 1,9 miljoner ägarkunder äger andelsbankerna och därmed hela OP Gruppen, som har cirka 12 000 anställda.

OP:s verksamhet baserar sig på kooperation – att samarbeta och att dela framgången med våra kunder och samtidigt uppfylla samfundets behov. Vår grunduppgift är att med vår starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden. Vår värdegrund utgörs av ansvarskänsla, människonärhet och framgång tillsammans.

OP:s affärsrörelse är indelad i tre huvudsakliga rörelsesegment, som är Bankrörelse för privatkunder och sme-företag, Bankrörelse för företag och institutioner samt Försäkringskunder.

Läs mer om OP

Chefdirektörens översikt

All vår förnyelse siktar till att maximera nyttan för ägarkunderna.

I dagens föränderliga värld måste företagen kunna reagera snabbt – strategin måste leva i tiden.

I OP Gruppen preciserade vi under 2018 vår strategiska syn på den takt med vilken finansbranschen förändras och började omorganisera vår verksamhet. Samtidigt klarade vi oss bra i kundrörelsen, och vår marknadsposition stärktes. Vi nådde ett starkt resultat som ger oss möjlighet att vidareutveckla vår verksamhet.

Vi förnyar oss för kundens bästa. Vår grunduppgift är att öka våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vår vision, som uppdaterades under hösten, är ett starkt stöd i den här uppgiften. Vårt mål är att vara den ledande och attraktivaste finansgruppen i Finland – den ledande aktören mätt med antalet kunder och en föregångare som andra tar efter.

Läs hela översikten

Strategi

Vi har förtydligat prioriteringsområdena i vår strategi så att vi kan svara på förändringarna i vår omvärld och våra kunders förändrade behov. Vår verksamhet baserar sig fortfarande på den strategi som fastställdes 2016, men till följd av förändringarna i omvärlden ville vi precisera strategins fokus. Genom att precisera prioriteringarna vill OP bygga nytt på sin tidigare uppbyggda, solida grund.

Vår nya vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp såväl för personalen och kunderna som för samarbetspartnerna och intressentgrupperna. Strategin prioriterar därför nu en utmärkt arbetstagarupplevelse, den bästa kundupplevelsen samt att antalet ägarkunder ska öka till minst två miljoner. De här prioriteringarna stöds av två andra strategiska prioriteringar: att intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna och att avkastningen på utvecklingen ska maximeras.

Läs mer om strategin

Viktiga händelser 2018

Sedan februari 2018 har vi testat digitala bolånebeslut och mot slutet av året utvidgades användningen till mer än hundra andelsbanker och till att omfatta lånebeslut för två gäldenärer. Via den automatiska bolånetjänsten kan kunden snabbt och automatiskt söka och få ett bolånebeslut och en bolåneoffert på nätet. I december hade det redan kommit över 5 700 ansökningar via tjänsten.
Användningen av Mobilnyckeln och OP-mobilen ökade: Bekräftelseverktyget Mobilnyckeln lanserades i december 2017 och blev tillgängligt för alla användare av OP-mobilen under början av 2018. Mobilnyckeln kan användas för att bekräfta transaktioner utan nyckeltalslista. Över en halv miljon användare av OP-mobilen har redan aktiverat Mobilnyckeln. Användningen av OP-mobilen har ökat till över 22 miljoner inloggningar per månad.
Stöd i ekonomikunskaper och digitala kunskaper: Under 2018 stödde vi totalt 42 000 barns och ungdomars ekonomikunskaper vid mer än 500 evenemang runt om i Finland och ordnade ungefär 800 öppna digitala rådgivningar för seniorer. OP är huvudsaklig samarbetspartner för den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen för niondeklassister. Främjandet av de ungas ekonomikunskaper är en viktig del av vårt samhällsansvar.
OP Placeringsskolan (OP Sijoittajakoulu), som lanserades i op.media i augusti, tar upp placering och sparande på ett roligt och lättbegripligt sätt i form av videor, poddsändningar och artiklar. Placeringsskolan har samlat över 1,5 miljoner tittarminuter. I avsnitten diskuteras till exempel teman kring att börja placera, grunderna i aktieplacering och ansvarsfull placering med intressanta gäster. Se mer

Läs mer om viktiga händelser